store.bg - бързо, лесно и удобно
store.bg - бързо, лесно и удобно
Търсене
Книги

Административно право

/ общо 45 продукта /
Административен процес 2017 -

Административен процес 2017


Сиби
Цена:  6.20 лв.
7. актуализирано издание към 15 януари 2017 г. ... Представена е законовата нормативна уредба на административния процес. Поместен е "Административнопроцесуалният кодекс", с който се уреждат издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите, производството за обезщетение за вреди от незаконни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, изпълнението на административните и на съдебните актове по административни дела. Поместени са и "Закон за нормативните актове", "Закон за ...
Предварително изпълнение на индивидуални административни актове - Евгени Стоянов -

Предварително изпълнение на индивидуални административни актовеСиела
Цена:  13.00 лв.
Проблеми в теорията и практиката. ... Проблемите на изпълнението на индивидуалните административни актове винаги са представлявали интерес за административноправната наука и практика. Този интерес е обусловен от множество фактори, сред които най-важни са икономическите и социалните промени в Република България, които настъпиха след 1989 г. В резултат от тях се промени и ролята на държавата и на преден план излезе необходимостта от защита на интересите на отделните граждани и организации, при запазване на баланс с интересите на обществото. Но изпълнението не е свързано единствено със сферата на държавното управление, а надхвърля нейните ...
Кратък курс по административно право и административен процес - Христина Балабанова -

Кратък курс по административно право и административен процесЧерноризец Храбър
Цена:  18.00 лв.
"Съдебните производства по оспорване на наказателните постановления са изградени като двуинстанционни производства, като водещ процеса орган е съдът, и са правно уредени в ЗАНН. Първа инстанция е районният съд, където е извършено нарушението. Ако това не може да се установи, тогава компетентен е районният съд - където е довършено нарушението или където е изготвен актът за нарушение, а за нарушения извършени в чужбина - компетентен е софийският районен съд. Районният съд в състав един съдия, участие на прокурора не е задължително, в открито заседание, с призоваване на страните, решава въпроса, като може да отмени, изцяло или отчасти, ...
Прокурорът в административния процес - Светла Янкулова -

Прокурорът в административния процесСиби
Цена:  13.00 лв.
Книгата "Прокурорът в административния процес" изследва участието на прокурора в административния процес. В нея са разгледани устройството, функциите и принципите на дейността на прокуратурата съгласно Конституцията и Закона за съдебната власт. Анализирани са отношенията между прокуратурата и изпълнителната власт, определена е правната същност на прокурорския надзор съгласно Конституцията и е направена класификация на видовете прокурорски надзор върху органите на изпълнителната власт. Изследвано е участието на прокурора в административните производства, които са част от "широкото" понятие за административен процес. ...
Синдикът в производството по несъстоятелност - Нели Маданска -

Синдикът в производството по несъстоятелностСиела
Цена:  24.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
По търговския закон. ... Синдикът заема ключово място в системата от органи на несъстоятелността. На практика в института на синдика се концентрират най-важните аспекти на производството по несъстоятелност, които засягат длъжника и широк кръг трети лица. Поради това отговорът на спорните въпроси относно синдика често е отговор на спорните въпроси относно несъстоятелността като цялостен институт. Монографията представя резултатите от първото цялостно и комплексно изследване на правното положение на синдика в контекста на съвременното позитивно право. Резултатите от подобно изследване дават ключ за разрешаване на усложненията в ...
Практическо нормотворчество - Невяна Кънева, Ирена Борисова -

Практическо нормотворчество


,

Сиела
Цена:  15.00 лв.
Проблемът с несъвършеното законодателство става все по-актуален. Лавината от нормативни актове, особено когато между тях няма съгласуваност, затруднява изключително много адресатите. Несъвършеното законодателство е и една от причините за противоречивата административна и съдебна практика, която ерозира увереността, че законът се прилага еднакво спрямо всички. Книгата представя основните положения и практическите аспекти на разработването на проекти на нормативни актове. В достъпна форма са разяснени правните норми относно нормотворчеството и са разгледани широк кръг хипотези чрез примери от действащото законодателство. В изданието са ...
Административно право - специална част. Курс лекции - Цветан Сивков, Дарина Зиновиева, Георги Димитров, Емилия Панайотова, Райна Николова, Светла Янкулова, Галина Чернева, Капка Милчева -

Административно право - специална част. Курс лекции


, , , , , , ,

Сиби
Цена:  19.00 лв.
Настоящият курс лекции представлява опит на авторския колектив да представи учебното съдържание на дисциплината "Административно право - специална част". Предмет на анализ е нормативната уредба в едни от най-важните отрасли на държавното управление. С това се поставя началото на процеса по усъвършенстване и обогатяване на преподаването в областта на административното право. Курсът от лекции е предназначен за студенти и докторанти по право, както и за практикуващи юристи. ...
Административно право в схеми и определения - обща част - Маргарита Чешмеджиева -

Административно право в схеми и определения - обща частПропелер
Цена:  8.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Второ преработено и допълнено издание. ... В настоящото учебно пособие в нагледна форма са представени основни положения от съдържанието на едноименния курс. То е съобразено с последните изменения в административното законодателство. Информацията, съдържаща се в схеми и определения, е предназначена да ориентира читателя в основните категории на административното право - обща част, и да подпомогне самостоятелната подготовка на студентите. Материалът, изложен в книгата, има за цел по един по-различен и нетрадиционен начин да онагледи и да затвърди теоретичните знания. Учебното пособие ще бъде полезно за всички студенти, обучаващи се по ...
Държавна администрация и държавна служба 2016 -

Държавна администрация и държавна служба 2016


Сиби
Цена:  5.80 лв.
9. актуализирано издание към 1 август 2016 г. ... В сборника са включени "Законът за администрацията" и "Законът за държавния служител", с които се уреждат структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите и основните изисквания за заемането им, както и служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба. Поместени е и "Законът за омбудсмана". Текстовете са анотирани с препращания към актове по прилагането на закона и между правни норми, включени в сборника. Сборник нормативни актове: структура на ...
Деликтно право - Поля Голева -

Деликтно правоНова звезда
Цена:  20.00 лв.
Трето преработено и допълнено издание. ... В книгата са разгледани всички общи и специални положения на деликтното право - на този дял от гражданското право, който урежда предпоставките и правните последици от причиняването на вреди на друго лице. Книгата използва оригинален подход - тя не се ограничава само до действащата правна уредба в чл. 45 - 54 от Закона за задълженията и договорите, а разглежда и други състави на непозволено увреждане, съдържащи се в отделни специални закони. На базата на богатата съдебна практика, на съвременната чуждестранна литература, на практиката на Съда на Европейския съюз са изследвани проблемите на виновната, ...
Заинтересованите лица по Административнопроцесуалния кодекс - Веселина Канатова-Бучкова -

Заинтересованите лица по Административнопроцесуалния кодексСиби
Цена:  18.00 лв.
Книгата изследва въпроса за лицата, които имат качеството "заинтересовани" по смисъла на АПК, и правните възможности, които това качество им дава за участие в отделните административни производства. Наред с общите въпроси на понятието са изследвани предпоставките за възникване на качеството "заинтересовано лице", посочени са специфичните особености на това качество в отделните производства, които АПК урежда – производствата по издаване на административни актове, оспорването им по административен и съдебен ред, защитата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията, производствата по обезщетения, както и ...
Местно самоуправление и местна администрация 2015 -

Местно самоуправление и местна администрация 2015


Сиби
Цена:  4.90 лв.
10. издание към 16 ноември 2015 г. ... В сборника е представена законовата уредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, административно-териториалното устройство и с условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите при осъществяване на държавната и местната власт. Поместена е и "Европейската харта за местно самоуправление". Текстовете са анотирани с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника. Сборник с нормативни актове: административно-териториално устройство; общински съвети; кметове и общинска администрация; пряко ...
Административно право Продукти 1-12 от общо 45
Страница:
Административен процес 2017
Цена:  6.20 лв.
Предварително изпълнение на индивидуални административни актове
Евгени Стоянов
Цена:  13.00 лв.
Кратък курс по административно право и административен процес
Христина Балабанова
Цена:  18.00 лв.
Прокурорът в административния процес
Светла Янкулова
Цена:  13.00 лв.
Синдикът в производството по несъстоятелност
Нели Маданска
Цена:  24.00 лв.
Практическо нормотворчество
Невяна Кънева, Ирена Борисова
Цена:  15.00 лв.
Административно право - специална част. Курс лекции
Цветан Сивков, Дарина Зиновиева, Георги Димитров, Емилия Панайотова, Райна Николова, Светла Янкулова, Галина Чернева, Капка Милчева
Цена:  19.00 лв.
Административно право в схеми и определения - обща част
Маргарита Чешмеджиева
Цена:  8.00 лв.
Държавна администрация и държавна служба 2016
Цена:  5.80 лв.
Деликтно право
Поля Голева
Цена:  20.00 лв.
Заинтересованите лица по Административнопроцесуалния кодекс
Веселина Канатова-Бучкова
Цена:  18.00 лв.
Местно самоуправление и местна администрация 2015
Цена:  4.90 лв.
Страница: 1 / 4
Категории
Право и юридическа литература
Административно право
Изобретенията в 30 секунди
Д-р Майк Голдсмит
В служба на злото
Робърт Галбрейт
Смъртни белези
След огромния успех на "Дивергенти" на пазара излиза новият фантастичен роман на Вероника Рот.
Всички нюанси лилаво
Книгата, сравнявана с "50 нюанса сиво", но с друга история и с любов... в друг нюанс.
Безплатна доставка за София, 2.90 за провинцията!
Тестове за конкурси за държавни служители - Невяна Кънева, Ирена Борисова -
Тестове за конкурси за ...
Невяна Кънева, Ирена Борисова
Второ преработено издание. : От 2004 г. всяко назначение за първи път като държавен служител преминава ...
Административно право на Република България - Обща част - Дончо Хрусанов, Димитър Костов, Иван Дерменджиев -
Административно право на ...
Дончо Хрусанов, Димитър Костов, ...
Пето преработено и допълнено издание. : Предлаганият учебник по административно право – обща част, е ...
Административно право в схеми и определения - обща част - Маргарита Чешмеджиева -
Административно право в ...
Маргарита Чешмеджиева
Второ преработено и допълнено издание. : В настоящото учебно пособие в нагледна форма са представени ...
Административен процес на Република България - Димитър Костов, Дончо Хрусанов -
Административен процес на ...
Димитър Костов, Дончо Хрусанов
Второ преработено и допълнено издание : Предлаганият учебник по административен процес на Република ...
Административно право - специална част. Курс лекции - Цветан Сивков, Дарина Зиновиева, Георги Димитров, Емилия Панайотова, Райна Николова, Светла Янкулова, Галина Чернева, Капка Милчева -
Административно право - ...
Цветан Сивков, Дарина ...
Настоящият курс лекции представлява опит на авторския колектив да представи учебното съдържание на ...
Административно право и административен процес. Наръчник - Дончо Хрусанов -
Административно право и ...
Дончо Хрусанов
Наръчникът по административно право и административен процес представлява синтезирано представяне на ...
Правен режим на държавната служба - проф. д-р Емилия Къндева, Богдан Йорданов -
Правен режим на държавната ...
проф. д-р Емилия Къндева, ...
Книгата е писана от юристи, което позволява да се подчертае правният аспект на тематиката за ...
Административен процес 2017 -
Административен процес 2017
7. актуализирано издание към 15 януари 2017 г. : Представена е законовата нормативна уредба на ...
Кратък курс по административно право и административен процес - Христина Балабанова -
Кратък курс по ...
Христина Балабанова
"Съдебните производства по оспорване на наказателните постановления са изградени като ...